Táborový řád – LT Medvědín

1. Po celou dobu se účastníci tábora k sobě chovají slušně a kamarádsky, vyvarují se hádek a vulgárních výrazů.

2. Vždy se řídí denním programem, denním a táborovým řádem.

3. Areál tábora je jasně vymezen oplocením, lesem a živým plotem. Přístupovými místy do tábora jsou hlavní vjezdová brána u lesní příjezdové cesty a boční vchod pro pěší u jídelny.

4. Z vymezeného prostoru se táborníci nevzdalují bez vědomí plnoletého oddílového vedoucího. V žádném případě sami nevstupují do technických a služebních prostor zařízení a do vymezených prostor tábora, kde je samostatný pohyb zakázán. Rovněž ke kruhu s ohništěm přistupují táborníci pouze na pokyn oddílového vedoucího.

5. Táborníci mají přísně zakázáno přistupovat samostatně k potoku včetně přechodových můstků.

6. Z důvodů bezpečnostních účastníci tábora nechodí za žádnou z pevných hospodářských budov a chatek s výjimkou těch, kolem kterých vedou zpevněné cesty. Vstup do těchto míst je povolen pouze v případě, že vedoucí táborníka zde pověří činností. V žádném případě nepřelézají plot, byť by byl spadlý. Táborníci rovněž nevstupují na skruže, kovové a betonové zákryty jímek a plastové uzávěry jímek.

7. Táborníci nelezou na zábradlí srubů a chatek, nepřelézají je. K příchodu a odchodu do a z a používají výhradně dveře.

8. Společné prostory, svou chatku či stan udržuje každý táborník po celou dobu tábora v čistotě a pořádku. Mokré věci suší na místech k tomu určených, táborníci je mají podepsané a mají o nich přehled.

9. Táborníci používají výhradně WC, které je pro ně určeno, okolí chatek, stanů a budov neznačkují.

10. Účastníci tábora nevstupují bez vyzvání do prostor kuchyně a skladů. Výjimkou je, pokud zde vykonávají činnost, kterou byli pověřeni. Táborníci respektují zákaz vstupu do klubovny vedoucích, do chatek a stanů vedoucích i instruktorů. Bez pozvání také nevstupují do chatek a stanů ostatních táborníků. Na ošetřovnu přicházejí pouze se zdravotními potížemi nebo pro léky, které užívají a vstupují sem výhradně až na výzvu zdravotníka. 

11. K přírodě se táborníci chovají ohleduplně a chrání ji.

12. Každé i drobné poranění táborníci hlásí oddílovému vedoucímu a především pak zdravotníkovi tábora. Pokud se na táborníka přisaje klíště, požádá o odbornou nápravu zdravotníka.

13. Ve všech soutěžích táborníci nepodvádí a dbají pravidel fair play. Hrají nejen na vítězství své, ale i na vítězství celého oddílu. Využívají přitom veškeré své znalosti a um a pomáhají slabším kamarádům.

14. Nejméně jednou týdně píší účastníci tábora domů dopis nebo pohlednici. Pokud neumějí ještě psát, požádají o pomoc některého z vedoucích, (který to ovládá). Ve svých dopisech táborníci nezvou rodiče ani kamarády k návštěvě tábora, neboť vědí, že návštěvy na našem táboře nejsou povoleny.

15. Na táboře platí zákaz používání veškerých rozněcovačů ohně (sirek apod.). V  chatce či ve stanu je přísně zakázáno svítit svíčkami. Pokud se táborník cítí být začínajícím kuřákem, rychle na to zapomene, neboť je to důvod pro vyloučení z tábora.

16. Platí pravidlo, že náš nevyskakovací nůž je na řezání, nikoli na hraní a házení. Rovněž tak pily, sekery a jiné nástroje se nosí a používají dle pravidel bezpečného zacházení a vrací se vždy na původní místo. Vše vždy na základě pokynu dospělého vedoucího.

17. Na tábor nepatří cenné věci, větší částky peněz, mobilní telefony, digitální hry, přehrávače a další podobné předměty. Ve výjimečných případech lze cenné věci či vyšší částky peněz deponovat u hlavního vedoucího, který o tomto provede zápis do Knihy denního programu a do přílohy pokladního deníku. Pokud tato podmínka nebude splněna a pokud oproti základním dobrým mravům dojde ke zcizení či ztrátě, nenesou vedoucí a ani provozovatel tábora za tuto újmu žádnou odpovědnost.

18. Na výdej stravy chodí táborníci podle pokynů vedoucího dne a podle pokynů oddílového vedoucího hromadně. Strava se konzumuje výhradně v jídelně, v žádném případě se nenosí jídlo do chatky či stanu. Na nápoje k jídlu i v průběhu dne používají táborníci výhradně svůj vlastní hrníček, který mají nesmazatelně podepsán, a který si udržují v čistotě.

19. Balík, který obdrží táborník v průběhu tábora, nesmí obsahovat problematické potraviny a pochutiny, které by mohly způsobit zdravotní potíže nejen u příjemce balíku, ale i u „pohoštěného“. Mezi tyto „pochutiny“ patří například uzeniny, oříšky, křupky, bramborové lupínky apod. Balík bude při doručení otevřen před plnoletým oddílovým vedoucím, který případné problematické potraviny odebere. Vedoucí o tomto musí učinit zápis do Knihy denního programu, potraviny následně deponuje u hlavního vedoucího. Táborníkovi nebo jeho zákonnému zástupci budou tyto potraviny předány v den ukončení tábora.

20. Za vypůjčené pomůcky ke sportování (míče, pálky apod.), ručí táborník, který si je vypůjčil a vrací je vždy po skončení osobního volna nebo na výzvu vedoucího zpět do klubovny vedoucích.

21. Před odchodem na společné zaměstnání mimo táborovou základnu, (na hru, do lesa, na výlet apod.), táborníci vždy uzavřou dveře i okna chatky, pevně zašněrují stan.           

22. Pokud táborník zaznamená, že se v prostoru tábora pohybuje neznámá osoba, nebo že zde volně pobíhá zvíře, oznámí to ihned nejbližšímu vedoucímu nebo instruktorovi.         

23. Táborníci si jsou vědomi, že při hrubém porušení táborového řádu mohou být z tábora vyloučeni.