SMLUVNÍ PODMÍNKY

pro dětský letní tábor pořádaný Pionýr, z.s. – 96.PS Veselí Medvědi

I. Smluvní strany, vznik smluvního vztahu

Smluvní strany:

Pionýr, z.s. – 96.pionýrská skupina Veselí Medvědi
se sídlem: Feřtekova 561/22, Praha 8, 181 00
IČ: 68407114
Č.BÚ.: 152047780/5500
(dále je pořadatel LT)

a

Zákonný zástupce účastníka letního tábora
(dále jen objednatel)

Smluvní vztah mezi pořadatelem LT a objednatelem vzniká vyplněním a doručením přihlášky objednatelem pořadateli LT. Následným potvrzením přihlášky ze strany pořadatele LT nabývá smluvní vztah o přihlášení účastníka na platnosti a účinnosti. Zasláním přihlášky objednatel stvrzuje, že je seznámen se smluvními podmínkami letního tábora, jakož i s informacemi ohledně konání tábora a souhlasí s nimi.

II. Předmět a účel

Předmětem této smlouvy je zajištění organizovaného pobytu s programem, ubytováním, stravováním, pedagogickým a zdravotním dozorem pro účastníka letního tábora dle platných předpisů, přičemž účelem této smlouvy je zároveň i upravení vzájemného vztahu.

III. Místo konání, adresa a termín letního tábora

Místem konání LT je táborová základna „Medvědín“, Luční 255, Sloup v Čechách, okr. Česká Lípa. Termín konání: 29. 6. – 20. 7. 2024

IV. Přihlášení na letní tábor, dětskou zotavovací akci

 1. Objednatel vyplňuje a následně odesílá elektronickou přihlášku umístěnou na stránkách pořadatele LT(www.veselimedvedi.cz). Přihlášky je možné zasílat až do zaplnění kapacity tábora, při jejich zařazování jsou upřednostňováni členové Pionýra a pravidelní účastníci akcí 96. PS. Počet volných míst je průběžně aktualizován na stránkách pořadatele LT.
 2. Součástí přihlášky účastníka LT je „Posudek o zdravotní způsobilosti“, jehož platný formulář je ke stažení na výše uvedených webových stránkách. Posudek nesmí být v době konání tábora starší dvou let a objednatel jej pořadateli LT zasílá emailem spolu s kopií průkazu pojištěnce, kvalitně a barevně naskenovaný, na adresu rybiz@veselimedvedi.cz, a to nejpozději do 31. května 2024.

V. Ubytování a stravování na LT

 1. Ubytování účastníků LT:
  a) Věková kategorie do 11 let: 5 – 7 lůžkové dřevěné chatky
  b) Věková kategorie 12 – 15 let: 2 lůžkové podsadové stany
  Společné sociální zařízení včetně sprch, dělené dívky/chlapci, v samostatné budově.
 2. Stravování účastníků LT
  Stravování účastníků tábora je zajištěno 5x denně, pitný režim je zajišťován průběžně po celý den. V příjezdový den začíná stravování večeří, poslední odjezdový den končí stravování snídaní.

VI. Cena pobytu na letním táboře, rozsah služeb a platba

 1. Cena třítýdenního pobytu na LT má charakter ceny smluvní, a činí 6.000 Kč (slovy: šesttisíc korun).
 2. Cena pobytu zahrnuje ubytování, stravování, pedagogický a zdravotní dozor všech účastníků tábora dle platných legislativních norem, vztahujících se na dětské hromadné pobytové akce, dopravu z Prahy do místa konání LT dne 29. 6. 2024, a následně i dopravu z místa konání LT do Prahy v poslední den konání LT, tj. 20. 7. 2024
 3. Platba pobytu:
  • 1. zálohová platba, rezervační poplatek, ve výši 500 Kč, v termínu do 31. 12. 2023. U dětí přihlašovaných po 1. 1. 2024 je nutno poplatek uhradit současně s podáním přihlášky.
  • 2. zálohová platba ve výši 2.500,-Kč, v termínu do 15.3.2024.
  • doplatek celkové ceny ve výši 3.000,- Kč, v termínu do 22.5.2024
  • úhradu je možné provést i jednorázovou platbou
  • Faktura hrazená jinou stranou, (např. zaměstnavatelem, odborovou organizací, FKSP atd.) kterou pořadatel LT na požádání vystaví. (V tomto případě zasílá objednatel pořadateli LT spolu se žádostí i fakturační údaje strany, která bude platbu provádět.)

Veškeré platby se uskutečňují bezhotovostně, převodem nebo vkladem na účet pořadatele LT, vedený u Raiffeisenbank, číslo účtu 152047780/5500, přičemž variabilním symbolem platby je datum narození účastníka LT.

VII. Zrušení pobytu na táboře ze strany objednatele, storno poplatky

Objednatel má právo jednostranně odstoupit od smlouvy před zahájením pobytu na LT, a to i bez udání důvodu. Pořadatel LT v tomto případě vrátí nejpozději do 90 kalendářních dnů ode dne ukončení letního tábora zaplacenou cenu, sníženou o storno poplatky:

 1. Při odstoupení do 15. 3. 2024 činí výše storno poplatku 500,- Kč.
 2. Při odstoupení od 16. 3. do 22. 5. 2024 činí výše storno poplatku 1.000,-Kč.
 3. Při odstoupení od 23. 5. do 30. 6. 2024 činí výše storno poplatku 2.600,-Kč.
 4. V případě, že se obě strany dohodnou jinak, může být od poplatku ustoupeno.
 5. V případě pozdějšího nástupu na LT a při dřívějším odjezdu účastníka z LT (např. z důvodu nemoci, nástupu na rodinnou dovolenou apod.), nevzniká objednateli nárok finanční kompenzace za neuskutečněnou část pobytu.
 6. Pokud se účastník tábora vůbec nezúčastní a objednatel před odjezdem od smlouvy neodstoupil, (neučinil li tak písemně nebo e-mailem, který byl od pořadatele LT potvrzen), zaplacená cena se nevrací.

VIII. Zrušení pobytu na táboře ze strany pořadatele

Pořadatel LT může zrušit smluvní vztah s objednatelem před zahájením pobytu účastníka na táboře, anebo v jeho průběhu v následujících případech:

 1. V případě, že nebyla provedena úhrada za účastníka pobytu v daném termínu.
 2. V případě úmyslně poskytnutých nesprávných či neúplných údajů objednatelem v přihlášce na tábor nebo úmyslně zkreslených nebo zatajených údajích o zdravotním stavu účastníka.
 3. V případě nedodání kompletní dokumentace objednavatelem, potřebné k zahájení pobytu účastníka, tj. elektronickou přihlášku, posudek o zdravotní způsobilosti a kopii průkazu zdravotního pojištění, ve stanoveném termínu, a následně i prohlášení zákonného
  zástupce, obsahující i tzv. „bezinfekčnost“ v den odjezdu.
 4. Z důvodů nemoci účastníka v průběhu táborového pobytu, která s ohledem na svůj charakter představuje vážný důvod pro kvalitní dokončení pobytu.
 5. Z důvodů vážných výchovných prohřešků ze strany účastníka, které opakovaně narušují průběh tábora, a to zejména závažným porušením táborového řádu.
 6. V případě nenadálých okolností, které vznikly bez zavinění pořadatele LT a znemožňují pokračování tábora, tedy v důsledku tzv. „vyšší moci“.

IX. Další ujednání

 1. V případě, že v rámci vstupní zdravotní prohlídky na tábor bude u účastníka zjištěn výskyt vší, živých či mrtvých hnid, vyhrazuje si pořadatel LT právo nepřijmout účastníka k táborovému pobytu, a to až do účinného odstranění.
 2. Objednatel (zákonný zástupce) bere na vědomí, že mobilní telefony, tablety, PC apod. nejsou vhodným vybavením účastníka na tábor, a že jejich používání narušuje průběh tábora. Případný telefonický kontakt s účastníkem tábora zajistí oddílový nebo hlavní vedoucí v době osobního volna účastníků LT na základě předchozí domluvy.
 3. Pořadatel LT přejímá hmotnou odpovědnost pouze za cennosti, (včetně větších částek peněz), které byly účastníkem LT svěřeny do úschovy zástupci pořadatele (pracovníkovi LT), staršímu 18 let. Za ztrátu či případnou krádež cenností, které si účastník pobytu ponechal u sebe, nenese pořadatel LT odpovědnost.
 4. Objednatel (zákonný zástupce) bere na vědomí, že mezi zakázané vybavení účastníků tábora patří alkohol, veškeré návykové látky, pyrotechnika, zbraně, notebooky a elektronika.
 5. Objednatel (zákonný zástupce) bere na vědomí, že návštěvy na táboře nejsou povoleny, a to z důvodů hygienických, ale i psychologických.

X. Závěrečné ustanovení

Tyto smluvní podmínky jsou platné pro období 27.7.2023 do 30.10.2024.